Přihláška člena občanského sdružení Aikido Dojo Plzeň

dále jen ADP

Registrační číslo:..........................

Příjmení: Jméno: Rodné číslo:
Trvalá adresa:
Příjmení+jméno+RČ zákonného zástupce (jen u dětí):
E-mail: Telefon:

Svým podpisem dávám souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění po novele provedené zákonem č. 177/2001 Sb., zejména ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. po dobu svého členství a i po skončení členství v ADP ke zpracování svých osobních údajů správci ADP, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím TJ, SK, PSU, ČSTV k účelům: statistickým, evidence členské základny, plnění smluv uzavřených s dalšími subjekty (dotace, pojištění, apod.), a to vše včetně mého rodného čísla ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb. Prohlašuji, že jsem byl(a)řádně informován o všech shora uvedených skutečnostech ve smyslu citovaných zákonných ustanovení.

Dále svým podpisem rovněž potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami ADP, s těmito souhlasím, a budu tyto dodržovat.

Datum: Podpis:
 Podpis zákonného zástupce (jen u dětí do 15ti let):

---------------------------------------------- zde odstřihnout ----------------------------------------------

Platbu, spolu s ručně či v počítači vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihláškou, můžete předat v hotovosti nebo na níže uvedené číslo účtu (při platbě na školní rok).

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-4483570267/0100
Variabilní symbol: rodné číslo člena
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno

Platby za cvičení ve školním roce 2017/18
31. ZŠ + ZČU (až 8 tréninků týdně):
školní rok: 3500,- Kč
1/2 roku: 2000,- Kč
10 lekcí: 800,- Kč
1 trénink: 100,- Kč
první cvičení zdarma

ZČU (2 tréninky týdně + pátek 31. ZŠ):
školní rok: 2500,- Kč
1 trénink: 50,- Kč
první cvičení zdarma

Krašovská 30 (2 tréninky týdně + pátek 31. ZŠ):
školní rok: 2500,- Kč
první cvičení zdarma

Od září 2016 přijímáme platby prostřednictvím poukázek SODEXO (Relax, Fokus, Flexi, Bonus a Dárkový pass).